ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ υποβολής περιλήψεων εργασιών: 10 Ιουλίου 2022

Οι εργασίες θα παρουσιαστούν ως Προφορικές Ανακοινώσεις (oral presentations) και Ηλεκτρονικές Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-Posters) και οι περιλήψεις τους θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της συνάντησης (e-Abstract Book) όπως ακριβώς θα αποσταλούν, με απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο έντυπο χωρίς άλλη διόρθωση. Γι’ αυτό παρακαλούμε να τηρηθούν σωστά οι παρακάτω οδηγίες Σύνταξης Περιλήψεων Εργασιών.

ΘΕΜΑTIKEΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 • H περίληψη δε μπορεί να υπερβαίνει τις 350 λέξεις.
 • Παρακαλούμε ο τύπος της γραμματοσειράς να είναι Arial, τo μέγεθος της γραμματοσειράς να είναι 12 pt και να έχει πλήρη στοίχιση (justified).
 • Ο τίτλος της εργασίας θα πρέπει να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα και όσο το δυνατόν πιο βραχύς. π.χ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ HIV
 • Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να είναι στην ονομαστική με πεζά γράμματα. Να αναφέρεται πρώτα το επώνυμο και μετά το όνομα ολογράφως και το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία θα πρέπει να φέρει αστερίσκο στην αρχή και στο τέλος του ονόματος, π.χ. Φράγκος Άγγελος, *Παπαδόπουλος Ιωάννης*, Ιωαννίδης Κωνσταντίνος.
 • Κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να υπάρχει το κέντρο προέλευσης του κάθε συγγραφέα, γραμμένο με πεζά γράμματα, καθώς και η πόλη στην οποία βρίσκεται το κέντρο προέλευσης του κάθε συγγραφέα, π.χ. ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα
 • Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός κέντρων προέλευσης, ο διαχωρισμός γίνεται με αριθμούς εντός παρενθέσεων π.χ. (1,2).
 • Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό, Μέθοδος, Αποτέλεσμα, Συμπέρασμα.
 • Συντμήσεις όρων μπορούν να χρησιμοποιούνται, αφού γραφούν σε παρένθεση μετά την πρώτη αναγραφή του όρου ολογράφως στο κείμενο. Τα φάρμακα πρέπει να αναφέρονται με την επίσημη και όχι με την εμπορική ονομασία τους.

 

ΔΕΙΓΜΑ (βάσει των παραπάνω οδηγιών)
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ HIV.
Θωμάς Γιώργος (1), Άννoπούλου Χριστίνα (2), *Πέτρου Μαρία* (1), Ρημαγμένου Τερέζα (1)
(1) ΠΓΝ “Αττικόν”, Αθήνα (2) ΓΝΑ “Λαϊκό”, Αθήνα (κείμενο έως 350 λέξεις)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

 • Οι περιλήψεις μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.
 • Περιλήψεις εργασιών που θα υποβληθούν μέσω fax δεν θα γίνονται δεκτές.
 • Με την ορθή υποβολή της περίληψης της εργασίας σας θα εμφανίζεται το μήνυμα
  «Η υποβολή της περίληψης της εργασίας σας είναι επιτυχής».
 • Κάθε περίληψη εργασίας θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από την εγγραφή τουλάχιστον ενός μέλους της συγγραφικής ομάδας.
  Η εγγραφή είναι δωρεάν.
 • Περιλήψεις εργασιών που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δε θα γίνονται δεκτές, καθώς από την
  11η Ιουλίου 2022 η φόρμα υποβολής των περιλήψεων των εργασιών δεν θα είναι ενεργή.
 • Οι εργασίες που θα υποβληθούν δεν πρέπει να έχουν ανακοινωθεί προηγουμένως σε άλλο ελληνικό συνέδριο ή δημοσιευθεί σε τόμο πρακτικών ελληνικού συνεδρίου.
 • Από 5 έως 10 Σεπτεμβρίου 2022 θα ενημερωθείτε με ηλεκτρονικό μήνυμα ποιες εργασίες έγιναν αποδεκτές από την Συνάντηση και με ποιο τρόπο θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της.

Τα πεδία που είναι σημειωμένα με (*) είναι υποχρεωτικά.